Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel  1   – Definities

Artikel  2   – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3   – Toepasselijkheid

Artikel  4   – Het aanbod

Artikel  5   – De overeenkomst

Artikel  6   – De prijs

Artikel  7   – Garantie

Artikel  8   – Levering en uitvoering

Artikel  9   – Duurtransacties: duur,  opzegging  en verlenging

Artikel  10 – Betaling

Artikel  11 – Klachtenregeling

Artikel  12 – Geschillen

Artikel  13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Model modelformulier herroeping

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan  onder:

1.   Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door  de ondernemer worden geleverd  of door  een derde  partij op basis van een afspraak tussen die derde  en de ondernemer;

2.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken  van zijn herroepingsrecht;

3.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.   Dag: kalenderdag;

5.   Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.   Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.   Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem  voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor  herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;

12.  Techniek voor  communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven  te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Angel Sieraden.

handelend onder de naam: Angel-Sieraden

Vestigings- & bezoekadres (alleen op afspraak, geen winkel):

Klipperstraat 3 5237 PK ‘s-Hertogenbosch

E-mail: info@angel-sieraden.nl

KvK-nummer: 17209971
BTW; NL057658833B01

Bankrekening (IBAN): NL60 INGB 0004 3932 34
BIC: INGBNL2A

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod  van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien  de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede  en derde  lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig  is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.   Elk aanbod bevat zodanige  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede  van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag  te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door  de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,.

2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft  en:

a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7 – Garantie

1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.   De ondernemer garandeert de deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door de ondernemer op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 90 werkdagen na aankoop gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is de ondernemer eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Uitgezonderd van garantie zijn items die :

3.   Vlekken vertonen die zijn ontstaan op het metaal, leer, waxcord of stenen door; haarspray, alcohol, parfum, cosmetica of andere vloeibare substanties

4.   Natuurlijke slijtage vertonen; leer, waxcord bandjes en (half)edelstenen kunnen slijten of verkleuren

5.   Verkleuringen van metaal vertonen veroorzaakt door de zuurtegraad/PH waarde van de huid

6.   Klachten vertonen die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items

7.   Beschadigingen vertonen veroorzaakt door vallen.

8.   Voor zover de fabrikant van onze materialen nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door de ondernemer overgenomen.

9.   KLEURAFWIJKINGN

      – angel sierden besteed veel aandacht aan het maken van de producten en bijbehorende foto’s voor de webshop. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende (vaak natuurlijke) materialen waardoor de kleuren iets afwijken van de op de site getoonde. Kleine kleurafwijkingen zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.   Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

–    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

–    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

–    altijd opzeggen met dezelfde  opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-  en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur  van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste  één maand.

6.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en tijdschriften.

7.   Een overeenkomst met beperkte duur  tot het geregeld  ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en tijdschriften (proef-  of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-  of kennismakingsperiode.

Duur:

8.   Als een overeenkomst een duur  van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging  vóór het einde van de overeengekomen duur  verzetten.

Artikel 10 – Betaling

1.   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.

2.   Betaling kan geschieden middels de door de ondernemer op de website gepubliceerde mogelijkheden. In ieder geval behoort ook overschrijving vooraf tot de mogelijkheden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Geschillen

1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor  herroeping

Modelformulier voor  herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Angel Sieraden
Klipperstraat 3
5237PK ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@angel-sieraden.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst:  [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op*  [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam  consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier  wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.